Oppnådde priser auksjon nr. 13

Oppnådde priser finner du her. Vi takker alle budgivere og innleverere for å ha bidratt til en fantastisk vellyket auksjon.

Det totale salget utgjorde ca 23,3 millioner.

 

 

 

Program for OMG auksjon nr. 13

Oslo Myntgalleri AS avholder auksjon nr. 13 i Teatersalen, Hotel Continental i Oslo lørdag 25. og søndag 26. november 2017.

Visning i våre lokaler i Tordenskioldsgate 7 tirsdag 21. november til torsdag 23. november kl. 10:00-16:00 samt fredag 24. november kl. 10:00-20:00

Program for auksjonen

Lørdag 25. november: 

10:00 Sedler (1-113)

10:45 Medaljer/Poletter (114-198)

12:00 Norske mynter (199-784)

16:00 Antikke mynter (785-875)

Søndag 26. november:

11:00 Norske mynter (876-1108)

13:00 Utenlandske gullmynter (1109-1363)

15:00 Utenlandske mynter (1364-1586)

Noen herlige smakebiter på det som kommer på Oslo Myntgalleri auksjon nr. 13 den 25. og 26. november 2017

Penning Håkon V. Magnusson (1299-1319), preget i Oslo. Flott kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skilling 1519 Erik Valkendorf som var den første til å putte årstall på norske mynter.

 

 

 

 

1/2 Speciedaler 1628, Norges første 1/2 Speciedaler, kun preget det ene året

 

 

 

Speciedaler 1663, praktfull mynt 1+/01 utrop: 75.000,-

 

 

 

Speciedaler 1666 1+, stammer fra Helge Reffs samling, utrop 75.000,-

 

 

 

1/2 Speciedaler 1873 Oscar II. 0/01, Norges siste speciemynt

 

 

Aureus preget for Tiberius med Augustus på revers, fra nåværende Lyon år 14-16 e.Kr. kvalitet 01

Auksjons dyreste utrop per nå 350.000,-

 

 

 

 

 

Oppnådde priser auksjon 12

Her finner du oppnådde priser for auksjon nr. 12. Vi takker alle budgivere og innleverere for en fin og spennende auksjon. Vi gleder oss til neste auksjon i november og mottar allerede nå materiell til denne, så ta gjerne kontakt.

 

 

 

Oslo Myntgalleri auksjon nr. 12 åpen for budgivning

Auksjon nr. 12 er nå åpen for budgivning. Klikk her for å logge inn.

Visning: Tirsdag 9.mai til torsdag 11.mai kl. 10:00-16:00 samt fredag 12.mai kl. 10:00-20:00

Program for auksjonen:

Lørdag 13. mai                                                                       Søndag 14. mai

10:00 Sedler (1-145)                                                             11:00 Norske mynter (618-752)

11:00 Medaljer/Poletter (146-200)                                    12:30 Antikke mynter (753-838)

12:00 Norske mynter (201-498)                                         13:00 Utenlandske gullmynter (839-1048)

14:30 Danske mynter (499-617)                                         14:30 Utenlandske mynter (1049-1182)

 

 

 

Oslo Myntgalleri auksjon 12 i pdf-format

Vi er da i gang med å legge ut auksjonen på nettsidene våre. Frem til vi er klare med det, kan dere ta en kikk i auksjonskatalogen, som vi sender i posten til kundene våre på fredag. Hvis du ikke har mottatt katalog innen fredag 7. april, er det fint om du gir beskjed, så sender vi en til deg.

I mellomtiden kan dere ta en titt i den her :

Oslo Myntgalleri auksjon nr 12 i pdf-format

Auksjon nr. 9

Auksjon nr. 9 finner du online her og på sixbid.

Nettbudgivningen for objekt 1-614 stenger fredag 6. mai 2016 kl. 18:00. Resten av objektene avsluttes lørdag 7. mai 2016 kl. 18:00. Høyste bud blir tatt med videre til hovedauksjonen som avholdes på Hotel Continental i Oslo.

Program for auksjonen: Lørdag 7. mai kl. 10:00  1-294,  kl. 13:00  295-614   Søndag 8. mai kl. 11:00  615-730, kl. 12:30  731-943

Vi ønsker alle velkommen til auksjonen.

OMG 9 katalog

FullSizeRender-16

 

 

Auksjonsreglement

1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst vil det være flere innleverere til auksjonen.

2. Auksjonens objekter selges i den tilstand som de er beskrevet og fremvist før auksjonsstart. Kjøperne har selv anledning til å besiktige objektene før auksjonen og eventuelle reklamasjoner etter klubbeslag vil derfor ikke bli akseptert. Auksjonærens ansvar for de som har inngitt forhåndsbud eller byr pr. telefon er begrenset på samme måte.

3. Auksjonæren vil urvise aktsomhet ved beskrivelsen av alle objekter. Ethvert objekt ansees for ekte og autentisk hvis det ikke er gitt uttrykk for noe annet.

4. Ethvert bud som blir avgitt er bindende. Budgivere må være myndige, 18 år.

5. Forhåndsbud til auksjonen må være skriftlig og være mottatt av aukjonæren i god tid før auksjonen begynner for å komme i betraktning.

6. Alle auksjonsoppdrag behandles omsorsfullt, dog er auksjonæren ikke ansvarlig for mulige feil eller misforståelser i kjøpsoppdraget.

7. Auksjonæren kan alene avvise bud fra kjøpere som er ukjente for auksjonæren og/eller ikke har avgitt referanser til andre kjente personer.

8. Auksjonæren kan alene avgjøre om personer får delta i auksjonen.Videre kan han alene avvise bud, trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter.Ved uenighet kan han alene utlyse ny budgivning eller bestemme hvilken av budgiverne som skal få tilslaget.

9. Budgiver som byr for andres regning er solidarisk ansvarlig for betaling av kjøpet, således at auksjonæren kan holde seg til budgiver og tredjemann for oppfyllelse.

10. Alle bud avgis i norske kroner og betraktes solgt til den som har høyeste bud. Ved flere like forhåndsbud gjelder det av auksjonæren først mottatte.Forhåndsbud reduseres til laveste hevning over nest høyeste bud.Eksempel:
Utrop kr.900,- og tre skriflige bud, kr.1000,-, kr.1200,- og kr.1800,-. Budgivningen vil da starte på kr.1250,- og bli solgt for dette om ikke tilstedeværende byr over.

11. Prisene i katalogen er minstepriser og bud under disse vil ikke bli akseptert. I tillegg til salgssummen kommer 18 % salær. Mynter og sedler som har vært gyldig betalingsmiddel er fritatt for m.v.a. For andre objekter for eksempel medaljer tilkommer 25 % m.v.a. på salæret ved levering i Norge. Avgiftspliktige objekter er merket med*
ved objektsnummeret. Ved forsendelse betaler kjøperen portoutlegg, forsikring, spedisjon samt kr.50,- i ekspedisjonsgebyr. Alle forsendelse skjer for mottagers regning og risiko.

12. Salg skjer mot kontant betaling, senest 14 dager etter auksjonen eller faktura er avsendt. Ved senere betaling påløper 1 % rente pr. påbegynt måned. Hvis betaling ikke er skjedd senest 30 dager etter at auksjonen er avholdt, uansett om faktura er mottat, kan auksjonsobjektet selges for kjøpers regning og risiko. Auksjonæren bestemmer alene på hvilken måte slikt salg gjennomføres og uten videre meddelelse til den opprinelige kjøper, som holdes ansvarlig for ethvert økonomist tap, herunder tapt provisjon og redusert salgspris. Eventuelle omkostninger i forbindelse med inkasso og videresalg blir også belastet den opprinnelige kjøper.

13. Risikoen til kjøpet får over til kjøper ved klubbeslaget, dog går eiendomsretten ikke over til kjøper før kjøpesummen er betalt i sin helhet.

14. Hvis det til tross for dette reglement skulle reises innsigelser mot auksjonær eller innleverer, må slikt gjøres innen 14 dager etter at objektet er ulevert eller avsendt. Innsigelser kan ikke gjøres dersom objektet ikke er betalt innen 30 dager etter auksjonsdato. Det samme gjelder vedrørende objekters ekthet. Innsigelser vedrørende objekters kvalitetsangivelser aksepteres ikke, da de er gitt etter beste skjønn og budgiver selv ha anledning til å gjøre seg opp en oppfatning før auksjonen.

15. Oslo vedtas som verneting for alle tvister som måtte utspringe fra denne auksjonen aller dette reglement.

16. Reglementet er tatt inn i våre kataloger og ved avgivelse av bud – skriftlig, muntlig eller i auksjonslokalet ansees budgiver for å ha gjort seg kjent med og akseptert auksjonsreglementet.

TERMS OF THE AUCTION

 1. The auction is open to the public and participation is voluntary. Unless otherwise stated there will be more than one consignor.
 2. The auctioned items are sold in the condition as de- scribed and shown prior to the auction. Bidders have the opportunity to appraise and inspect the items be- fore the auction. Consequently complaints about the the items will not be acknowledged. is restriction on complaints also applies to advance written and telephone bids.
 3. The duty of the auctioneer is to show reasonable care in describing the objects. Every item is to be assumed genuine and authentic unless otherwise stated.
 4. All bids are binding. Bidders must be of legal capacity, i.e. at least 18 years old.
 5. Prebids must be delivered in writing to the auctioneer in due time before the auction.
 6. While the auction is to be conducted carefully, the auctioneer is not responsible for possible mistakes or misunderstandings on the part of the buyer.
 7. The auctioneer alone may refuse to accept bids from a person unknown to him and/or bids given without reference to someone known to the auctioneer.
 8. The auctioneer alone has the authority to decide if persons may participate in the auction. He may also withdraw, rearrange or divide items. In the case of disagreement during the auction, the auctioneer may restart bidding or may decide which of the bids to be accepted.
 9. Agents bidding on behalf of others are completely responsible for payment of a bid. Of that reason the auctioneer can hold both the bidder and third part principals responsible for payment.
 10. All bids are given in Norwegian kroner and sold to the highest bidder. In case of identical bids, the rst received written bid takes priority. A prebid is reduced to the rst step above the second highest bid. For exam- ple: Starting price 900,- and three prebids, kr. 1.000,-, kr. 1.200,- and kr. 1.800,-. e bidding will start at kr. 1.250,- and this will be the hammer price unless the room is bidding against.
 11. The prices in the catalogue are minimum prices and bids below will not be accepted. A fee of 18% is added to the hammer price of each item. Coins and banknotes that is or has been legal tender are exempted from VAT. On other items f.i. medals 25% VAT is added on the fee when delivered in Norway. Lots that are subjected to VAT is marked with * by the lot number. If the pur- chased lots are to be sent, the buyer must pay postage, insurance, customs clearance and kr. 50,- in handling fee. All items are sent on the buyers expense and risk.

12. The sale is completed by the payment of cash, at the latest 14 days a er the auction or the invoice has been sent. In the case of later payment 1% interest is charged pr. started month. If payment has not been received 30 days a er the auction, whether or not an invoice has been received, the items may be sold at the buyers cost and risk. e auctioneer alone decides how such a sale is to be carried out. is sale may take place without further notice to the original buyer who will be hold responsible for any economic loss due to lost commis- sion or reduced sales price.

13. The risk of the items passes over to the buyer on ac- ceptance of the bid. However property rights to not pass over before paid in full.

14. If in spite of these regulations objections are raised about the auctioneer and/or the consignor, this must be raised within 14 days a er the item has been deliv- ered or sent. Objections can not be raised if the items are not paid within 30 days a er the auction. is also applies regarding the authenticity of the items. Com- plaints about the quality given on the items will not be accepted as these are based on the exercise of best judgement and each buyer has had the opportunity to make their own desicision.

15. Oslo is accepted for the venue for settlement of all disputes that may arise from the auction or these regu- lations.

16. These regulations are incorporated into our catalogues and all bidders are assumed to have read and accepted these regulations.